Malay Excerpts


Excerpt I
Cheritera asal Raja Melayu punya keturunan*
(Cod. Or. 3199(3), part 4.)
 
Bahawa mulanya asal raja Melayu dari Seri Turi Buana. Baginda itu keturunan daripada Raja Iskandar Dhu'l-Qarnain. Telah datang dipulau Andelis tempatnya dibawa(h) perintah Demang Lebar Daun. Maka apabila Demang itu berjumpa dengan Seri Turi Buana sembahlah ia. Maka diserahkan oleh Demang Lebar Daun segala pekerjaan atas negeri yang dibawa(h) perintah Demang itu adanya.

Shahadan pula Seri Turi Buana diangkat raja maka ialah yang pertama raja Melayu maka dijadikan itu kepada sanat 575 dari hijrah nabi, tetapi orang Melayu waktu itu belum masuk agama Islam. Kemudian daripada itu maka Seri Turi Buana berangkatlah dari pulau Andelis berlayar keseberang tanah zir bad namanya, artinya kepada bahasa Parsi dibawa(h) angin. Maka tempat itu namanya juga Ujung Tanah, disitulah Seri Turi Buana membuat kota, maka bernama kota itu Singapura. Maka diam baginda itu disana, maka memerintah ia atas kaumnya sampai kepada sanat 623. Bila itu Seri Turi Buana pun mangkat, maka diganti dalam pekerjaan Paduka Dikarangwira. Baginda itu memegang perinta(h) atas orang Melayu sampai kepada sanat 638. Maka dibaikinya kota Singapura akan jadi kuasa melawan kerajaan Manjapahit. Maka diganti Paduka Dikarangwira itu oleh Seri Rama Wikrama itu muda dan berani, maka dengan adil memegang perintah selama hidupnya, tetapi dengan takdir Allah datang susah atas kaumnya karena mangkat baginda itu muda pada sanat 637. Maka diganti olehSeri Maharaja. Demikian juga Seri Maharaja itu tiada hidup lama karena mangkat dia pada sanat 663. Maka diganti oleh Seri Iskandar Shah. Baginda itupun melawan dengan beraninya sampai tiada dapat lagi kepada raja Manjapahit, tetapi kemudian daripada melawan tiga tahun lamanya alah dia. Maka berangkatlah dari Singapura berjalan darat kebarat laut, maka berhenti pada suatu tempat maka diperbuatnya pula kota, namaya Melaka. Maka kota itu diperbuatnya halus sampai termashhur namanya.

Maka Seri Iskandar Shah bila sudah memegang perintah dua puluh lima tahun ya'itu tiga tahun di Singapura, dua puluh dua tahun di Melaka waktu itu mangkat baginda itu, maka diganti oleh Sultan Megat pada sanat 678. Maka baharu dua tahun diangkat raja maka ia mangkat pula. Maka diganti oleh Sultan Mahmud Shah. Baginda itu terlalu kuasa karena waktu dia raja segala tempat yang dekat disitu dibawa(h) perintahnya, ya'itu negeri Bintan, Lingga, Johor, Patani, Keda(h), Perak dan lain lain nya sampai keseberang dipulau Andelis dan Kampar dan Haru, segala orang turut perintahnya. Maka baginda itupun pula yang pertama masuk agama Islam. Maka dikawinkan dengan puteri Rekan. Maka dari nikah itu jadi kuasa pula akan memegang perintah atas negeri Rekan itu. Maka mangkat baginda itu pada sanat 747. Maka diganti anak putera Sultan Abu Said. Sultan itu dibunuh oleh raja Rekan bila dia sudah memegang perintah belum dua tahun. Maka diganti pula Sultan Mudafar Shah. Baginda itu terlalu budiman dan cherdik. Maka dialah yang mengeluarkan surat adat-isti'adat dan undang undang orang Melayu, lagi berani juga dan termashhur nama waktu itu Seri Naradiraja panglima Sultan Mudafar Shah karena bila dikirim oleh raja Siam Buwayatnya namanya panglimanya Awi Chakra mau mengambil negeri Melaka dengan beberapa banyak orangnya dan kapal diserangnya oleh Seri Naradiraja. Kemudian raja Siam pun mangkat. Maka diganti oleh Saupandan. Maka dia pula berangkat [dari] ke Melaka mau mengambil negeri itu, tetapi iapun diserang juga seperti ayahnya oleh panglima Seri Naradiraja.  Kemudian daripada itu mang-kat Sultan Mudafar Shah [maka diganti oleh Sultan Mahmud Shah yang termashhur nama. Tiada berapa lamanya mangkat]. Maka diganti puteranya Sultan Mansur Shah pada sanat 789. Maka Mansur Shah itu kawin dengan puteri raja Manjapahit Raden Galuh Chendera Kirana. Maka dikasih oleh Raden Galuh Chendera Kirana itu negeri Inderagiri yang dia.empunya kepada menantunya Mansur Shah. Maka ditaruh oleh Mansur Shah raja yang memegang perintah atas negeri Inderagiri. Maka raja Inderagiri turut kepada Melaka dari waktu itu sampai sekarang. Maka Sultan Mansur Shah memegang perintah dalam negeri Melaka sampai ia mangkat pada sanat 852. Maka diganti oleh anaknya Sultan Aludin. Maka Sultan Aludin diganti pula oleh Sultan Mahmud Shah pada sanat 882. Sultan Mahmud Shah itu pegang perinta(h) dalam Melaka dua puluh sembilan tahun lagi dia pegang perintah duduk dinegeri Johor. Ia raja waktu orang Portugis datang di Melaka maka diserang oleh Portugis. Dari Melaka berjalan ke Johor. Maka diganti Sultan itu oleh anaknya Ahmad Shah pada sanat 918. Maka sultan itu berdamai dengan Portugis pada sanat 919 sampai kepada sanat 922 Sultan Ahmad Shah angkat perang pula memukul orang Portugis. Pada sanat 945 maka mangkat Sultan Ahmad Shah, maka diganti oleh Aludin Shah yang kedua. Maka sultan itu diganti pada sanat 964 oleh Sultan Abdu'l-Jalil Shah yang memegang perintah sampai pada sanat 996. Waktu itu mangkat pula Sultan Abdu'l-Jalil Shah, maka diganti oleh Sultan Aludin Shah yang ketiga. Maka waktu itu Wilanda masuk Johor membuat surat perjanjian sahabat-bersahabat dengan Sultan Aludin Shah yang ketiga pada sanat 1015. Maka mangkat Sultan Aludin Shah maka diganti oleh Sultan Abdullah Shah, yang diganti pula oleh Sultan Mahmud Shah yang kedua bila mangkat ia pada sanat 1026. Maka Sultan Mahmud Shah kedua mangkat pada sanat 1029. Maka diganti oleh Sultan Abdu'l-Jalil Shah yang kedua. Maka dialah Sultan yang dapat Melaka dengan penolong Wilanda. Maka ia memegang perintah empat puluh tujuh tahun, maka mangkat ia pada sanat 1076. Maka diganti oleh Sultan Ibrahim Shah. Maka sultan itu memegang perintah sebelas tahun, mangkat ia pada sanat 1087. Maka diganti oleh Sultan Mahmud Shah yang kedua. Maka bertahta Sultan Mahmud Shah sampai pada tahun 1101. Waktu mangkatlah ia maka diganti oleh Sultan Abdu'l-Jalil yang ketiga, pegang perintah ia sampai sembilan tahun. Ia mangkat pada sanat 1138 maka diganti oleh Sultan Sulaiman Shah yang pertama, pegang perintah dua puluh satu tahun, mangkat ia pada sanat 1159. Maka diganti oleh Sultan Abdu'l-Jalil yang keempat. Ialah yang membuka Riau tuha. Ia pegang perintah tiga puluh dua tahun maka mangkat ia pada sanat 1191. Maka diganti oleh Sultan Mahmud Shah yang ketiga, ia menunggu Lingga memegang perintah tiga puluh enam tahun, mangkat ia pada sanat 1227. Maka ia meninggalkan putera dua orang laki-laki, yang tuha bernama Ungku Husain dan yang muda bernama Ungku Abdu'l-Rahman. Pada masa itu sultan mangkat Ungku Husain tiada dalam Lingga, ia pergi ke Pahang. Maka mufakat sekalian Datuk Datuk serta yang dipertuan muda Riau melantik Ungku Abdu'l-Rahman Shah akan ganti baginda pada tahun itu. Pada masa itu sekalian kerajaan' dan kebesaran tiada diserahkan oleh emak tirinya ya'itu Ungku Puteri dalam Riau. Maka iapun merajuklah membawa diri ke Terengganu hingga sampai kepada sanat 1235 apabila Wilanda menunggu Riau, namanya admiral Wolterbeek dan Tuan Adriaan Koek dan kapitan Elout. Maka oleh tuan tuan  itu mufakat dengan yang dipertuan muda Riau ya'itu Ungku Jafar mejemput Ungku Abdu'l-Rahman Shah membawa pulang ke Lingga, maka dilantiklah oleh tuan itu pula akan jadi sultan. Pada masa itu orang Inggeris bernama Tuan Raffles serta dengan Tuan Major Farquhar pergi ke Selat hendak membuka negeri, maka ia pun pergi ke Selat maka ia berikanlah tanah Selat itu kepada Inggeris. Maka oleh Inggeris pun meangkatlah Ungku Husain jadi sultan dalam Selat pada sanat 1236. Maka raja Melaka Tuan Timmerman Thijssen pergi ke Riau meambil segala kerajaan yang didalam tangan Ungku Puteri ia bawa' ke Melaka, ia antarkan ke Betawi kepada Tuan Jenderal van der Capellen. Maka oleh Tuan Jenderal itu sekalian kerajaan dan kebesaran itu diantarkannya kepada Sultan Abdu'l-Rahman Shah dalam Lingga. Maka ia memerintah sehingga sanat 1248. Maka ia mangkat, maka diganti oleh puteranya Muhammad Shah memerintah.

Tamma.


Excerpt II

The Delegation to Macassar
(romanized from a longer version).

Sebermula kepada suatu hari Sultan Mansur Shah berfikir hendak mengutus ke Mengkasar maka memanggil bendahara Paduka Raja. Setelah bendahara Paduka Raja datang mengadap maka titah baginda: "Hamba hendak mengutus ke Mengkasar, bagaimana kepada benda-hara baik jahatnya ?" Maka sembah bendahara: "Sebaik baiknya pekerjaan berbanyak sahabat daripada berseteru". Maka titah baginda: "Bendahara karangkanlah hamba surat kepada raja Mengkasar itu". Maka bendahara pun bermohonlah kepada baginda, lalu kembali mengarang surat Sultan Mansur Shah kepada raja Mengkasar. Setelah sudah lalu dipersembahkan bendahara, maka disuruh bacha oleh baginda. Setelah didengar Sultan Mansur Shah bunyi surat itu terlalulah baginda berkenan. Adapun yang disuruhkan utusan itu Seri Bija Pikrama dengan Tun Sura aldiraja. Maka keduanya pun dipersalin dengan selengkap alatnya. Maka keduanya pun menjunjung duli baginda dan surat pun diarak oranglah dengan gendang serunai nafiri payung, satu putih satu kuning. Maka sampailah kejambatan maka kedua utusan itupun turunlah keperahunya menyambut surat itu, dan yang mengan-tar surat itupun pegawai empat orang. Setelah sudah surat turun maka sekalian yang mengantar itupun kembalilah. Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja pun berlayarlah.

Hatta berapa lamanya dijalan maka sampailah ke Mengkasar. Maka dipersembahkan oranglah kepada raja di Goah mengatakan utusan dari negeri Melaka datang. Maka raja di Goah pun keluarlah dihadap oleh segala keraing dan hulubalang dengan segala juak-juaknya penuh dari balai datang ketanah orang yang mengadap itu. Maka surat pun disuruhnya sambut dengan sepertinya betapa adat menyambut surat raja yang besar demikianlah diperbuatnya dengan hormatnya dan mulianya dualapan orang hulubalang, diarak dengan bunyi-bunyian. Setelah datang maka disambut oleh penghulu bentara, dipersembahkan-nya kepada raja di Goah, maka disuruhnya bacha. Setelah sudah maka raja di Goah pun terlalu suka-chita menengar bunyi surat raja Melaka menyatakan. daripada jalan muwafakat itu. Setelah maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja pun naiklah menyembah raja di Goah, lalu duduk bersama dengan hulubalangnya. Maka segala bingkis pun dibawa oranglah masuk, maka titah raja di Goah: "Hai, orangkaya, apa kabar saudaraku di Melaka, tidak ia sakit? Apa kehendaknya menyuruhkan orangkaya kedua ? Apa hendak dichari ?" Maka sahut Seri Bija Pikrama: "Khabar baik, keraing, tidak apa kehendak Paduka Adinda menyuruh mengadap tuanku, sekadar hendak muwafakat juga, keraing". Maka raja di Goah pun terlalu suka seraya katanya: "Aku pun demikian lagi, orangkaya, hendak muwafakat dengan saudaraku raja Melaka". Maka sirih berkelamping bercheper pun datanglah diberikan kepada Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja. Maka keduanya menyambut tempat sirih itu, lalu diberikannya kepada budaknya. Seketika duduk maka raja di Goah pun masuklah, maka segala yang mengadap itupun masing kembalilah. Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja pun turunlah keperahu. Maka raja Mengkasar pun menyuruh mengantar kepada kedua utusan itu daripada sirih pinang dan buah-buahan serta dengan juadah-nya. Adapun akan Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja berapa kali dijamu oleh raja di Goah, nentiasa ia mengadap berkata dengan baginda.

Hatta angin musim pun telah bertiuplah. Pada satu hari datanglah Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja mengadap raja di Goah hendak bermohon kembali. Maka sembahnya: "Keraing, patik hendak bermohon karena musim sudah ada". Maka titah raja di Goah: "Baiklah, o-rangkaya, apa apa kegemaran saudaraku raja Melaka supaya kucharikan". Maka sembah Seri Bija Pikrama: "Tuanku, yang kegemaran Paduka Adinda itu, jikalau ada budak laki-laki yang baik rupanya dan sikapnya serta dengan beraninya itulah yang kegemaran Paduka Adinda". Maka titah raja di Goah: "Budak yang bagaimana itu, anak orang baikkah atau sebarangkah ?" Maka sembah Seri Bija Pikrama: "Jikalau boleh anak orang baiklah, keraing". Setelah baginda menengar kata Seri Bija Pikrama itu maka titah raja di Goah kepada juak-juaknya: "Pergi engkau semua charikan aku anak perdaing yang baik, anak hulubalang barang yang- baik rupanya dan sikapnya engkau ambil". Maka segala juak-juaknya pun pergilah menchari anak orang, daripada segala kampung dan dusun dicharinya tiada diperolehnya. Maka didengarnya ada anak raja Bajung terlalu baik rupanya dan sikapnya, bapanya sudah mati. Maka segala juak-juak itupun pergilah ke Bajung. Setelah sampai dilihatnya sungguhlah seperti khabar orang itu, lalu diambilnya, dibawanya kembali mengadap raja di Goah, dipersembahkannya. Maka oleh raja di Goah ditunjukkannya kepada utusan kedua itu seraya bertitah: "Budak ini berkenan saudaraku di Melaka, orangkaya?" Maka dipandang oleh utusan kedua itu, terlalulah ia berkenan dengan gemarnya. Maka sembah Seri Bija Pikrama: "Demikianlah, tuanku, yang dikehendaki Paduka Adinda itu". Maka titah baginda: "Jika demikian, budak inilah, orangkaya, aku kirimkan kepada saudaraku raja Melaka, ia-ini anak raja Bajung, daripada tanda muwafakat serta dengan kasihku akan saudaraku raja Melaka maka aku berikan". Maka sembah Seri Bija Pikrama: "Sebenamyalah titah tuanku itu, yang titah Paduka Adinda pun demikian juga, tuanku".

Adapun anak raja' Bajung itu Daing Mampawa namanya, umurnya baharu dua belas tahun. Dicheriterakan oleh orang yang empunya cheritera: Sudah dua ia membunuh mengembari orang mengamok dinegerinya.
Setelah keesokan harinya maka utusan kedua itupun naiklah menga -dap raja di Goah itu, didapatinya raja Mengkasar telah pepak dihadap orang. Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja pun duduk menyembah. Maka oleh raja di Goah utusan kedua itupun dipersalini dengan sepertinya. Maka keduanya pun menyembah. Maka titah raja di Goah: "Katakan kepada saudaraku, orangkaya, akan Daing Mampawa ini petaruh aku orang kaya kedua kepada saudaraku raja Melaka: perhamba ia baik baik, dan kalau ada sesuatu yang dikehendaki oleh saudaraku raja Melaka dalam Mengkasar ini suruh ia kepada aku". Maka sembah utusan kedua itu: "Baiklah, tuanku". Setelah itu maka kedua utusan itupun bermohonlah, lalu turun. Maka surat dan bingkis pun diarak oranglah dengan selengkap alatnya dengan segala bunyi-bunyian. Setelah datang keperahu maka surat serta bingkis itupun disambut oranglah disimpan. Maka segala yang mengantar itupun kembalilah. Maka Daing Mampawa seperahu dengan Seri Bija Pikrama. Maka kedua buahnya itupun berlayarlah kembali.

Hatta berapa lamanya dijalan maka sampailah ke Melaka. Maka dipersembahkan orang kepada Sultan Mansur Shah mengatakan Seri Bija Pikrama sudah datang. Maka baginda pun keluarlah semayam dihadap segala orang besar besar  dan hulubalang sida sida  bentara biduanda hamba raja sekalian. Maka surat itupun disuruh baginda sambut dengan isti'adatnya. Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja pun naiklah bersama sama serta membawa Daing Mampawa. Telah sampai ke-balai maka surat itupun disambut oleh bentara, dipersembahkan kebawah duli baginda. Maka disuruh bacha kepada khatib. Setelah sudah dibacha maka Sultan Mansur Shah pun terlalu suka-chita menengar bunyi surat raja Mengkasar itu. Maka Seri Bija Pikrama dan Tun Sura aldiraja pun naiklah menjunjung duli baginda, lalu duduk mengadap kepada tempatnya sedia itu. Maka Daing Mampawa pun dipersembahkannya kebawah duli baginda dengan segala pesan raja Mengkasar itu, semuanya habis dipersembahkannya. Maka Sultan Mansur Shah terlalu suka serta berkenan baginda memandang rupa dengan sikapnya Daing. Mampawa itu. Maka titah baginda: "Bagaimana maka raja Mengkasar berkirimkan anak raja Bajung ini? Dilanggarnyakah raja Bajung itu maka anaknya tertawan ini?" Maka sembah Seri Bija Pikrama: "Tidak, tuanku, raja Mengkasar itu bertanya kepada patik akan kegemaran duli tuanku, maka patik katakan duli tuanku gemarkan budak yang baik rupanya", maka semuanya peri hal-ihwalnya habis dipersembahkannya kebawah duli Sultan Mansur Shah. Maka baginda pun suka serta dipuji oleh baginda Seri Bija Pikrama itu. Maka Daing Mampawa itupun dinamai baginda Hang Tuah. Itulah asal Hang Tuah. Maka dipeliharakan oleh baginda dengan sepertinya, terlalu kasih baginda akan Hang Tuah itu. Maka dianugerahai akan dia sebilah keris tempa Melaka dengan selengkap perhiasannya.

Adapun akan Hang Tuah selama ia di Melaka tiada lain kerjanya hanya bergurukan ilmu hulubalang. Barang siapa yang lebih tahunya dimasukinya. Kepada zaman itu tiadalah dua orang mudanya sebagainya.